Cyberbezpieczny samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd – jak uzyskać wsparcie finansowe na wdrożenie i certyfikację ISO 27001?

Cyberbezpieczny Samorząd
Cyberbezpieczny Samorząd

DO KIEDY?

Nabór potrwa od 19.07.2023 r. do 30.09.2023 r. (do godziny 16:00)

JAKA  JEST WYSOKOŚĆ GRANTU?

Alokacja na Granty w konkursie “Cyberbezpieczny Samorząd” wynosi 1 762 235 453,00 PLN

Kwota grantu od 200 000 PLN do 850 000 PLN

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Przewidywana liczba wniosków grantowych to co najmniej 1935, a maksymalnie 2807

 

Jakie mogą być kwalifikowalne wydatki

 1. Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:
  1. Środki trwałe/Dostawy:
   1. Sprzęt informatyczny (pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki)
   2. Sprzęt do digitalizacji
 • Inny sprzęt
 1. Wartości niematerialne i prawne:
  1. wartości niematerialne i prawne, takie jak: autorskie prawa majątkowe lub licencje, w tym subskrypcyjne, na korzystanie z oprogramowania, w tym systemowego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok; prawa do dokumentacji, raportów, opracowań;
 2. Usługi zewnętrzne:
  1. Przygotowanie projektu
  2. Usługi informatyczne
 1. Usługi dotyczące digitalizacji zasobów (w tym przygotowanie do digitalizacji)
 2. Szkolenia – szkolenia z cyberbezpieczeństwa
 3. Informacja i promocja

 

Natomiast do wydatków niekwalifikowalnych w ramach Grantu zaliczają się:

wszelkie wydatki określone w podrozdziale 3.3. Katalogu wydatków kwalifikowanych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, wydatki na zakup, dostawę lub usługi, które nie służą bezpośrednio wsparciu cyberbezpieczeństwa takie jak stacje robocze lub laptopy, smartfony, tablety, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, klawiatury, myszy, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe, z wyłączeniem systemów operacyjnych niezbędnych do instalacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa, szkolenia informatyczne niezwiązane z cyberbezpieczeństwem, usługi dostępu do internetu, abonamenty telefoniczne.

 

Jednostki Samorządowe będą zobowiązane do przeprowadzenia tak zwanej Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa. Co ciekawe wdrożenie i certyfikacja ISO 27001 oraz szkolenia z cyberbezpieczeństwa gwaratują uzyskanie poprawy aż w 24 działaniach wymienionych w załączniku 6  jak poniżej

 

Cyberbezpieczny Samorząd
Cyberbezpieczny Samorząd

Kryteria wyboru są następujące:

Lp.Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacja
1Kwalifikowalność WnioskodawcyWeryfikacji podlega czy Wnioskodawcą jest jednostką samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 2
do Regulaminu konkursu oraz czy wniosek został złożony w trakcie prowadzonego naboru.
0-1
2Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii EuropejskiejWeryfikacji podlega czy Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE – kryterium weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych we Wniosku o przyznanie Grantu.0-1
3Wysokość wnioskowanej kwotyWeryfikacji podlega czy wnioskowana kwota nie przekracza maksymalnej kwoty wskazanej w Regulaminie konkursu zgodnie
z załącznikiem nr 2.
0-1
4Okres realizacji projektuOkres realizacji projektu nie przekracza terminu wskazanego w Regulaminie konkursu.0-1
5Kwalifikowalność wydatkówWeryfikacji podlega czy wskazane we wniosku wydatki są kwalifikowalne i zgodne z Regulaminem konkursu grantowego.0-1
6Zasadność kosztów w projekcieWeryfikacji podlega czy Wnioskodawca wystarczająco uzasadnił potrzebę wskazanych wydatków oraz ich racjonalność w kontekście celu projektu oraz potrzeb Grantobiorcy.0-1
7Zapewnienie utrzymania efektów projektuWeryfikacji podlega czy efekty projektu zostaną utrzymane przez min. 2 lata od zakończenia projektu.

Ocena na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacji jego zasad, zawartych we Wniosku o przyznanie Grantu.

0-1
8Opis koncepcji projektuWeryfikacji podlega, czy Wnioskodawca przedstawił opis koncepcji projektu zawierający informacje o:

– potrzebach Wnioskodawcy w zakresie cyfryzacji urzędu w tym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu, a także jednostek podległych (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – jeśli dotyczy;

– celach i efektach projektu, w tym w odniesieniu do celów Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2;

– zapewnieniu zgodności projektu z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; równości kobiet i mężczyzn.

0-1

Wszelkie dodatkowe informacje pozyskają Państwo na stronie www.gov.pl/cppc/cyberbezpieczny-samorzad, kontakt e-mail: cyberbezpiecznysamorzad@nask.pl, oraz na infolinię obsługiwaną przez Operatora pod nr: 22 182 22 94. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur będą dodatkowo zamieszczane w pytaniach i odpowiedziach.