CERTYFIKAT

ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 stanowi potwierdzenie zastosowania międzynarodowych standardów w zakresie systemów zarządzania środowiskowego. Dzięki niemu organizacje mogą efektywnie zarządzać swoim wpływem na środowisko, jednocześnie podnosząc swoją efektywność operacyjną. Zapraszamy do przeczytania artykułu, który rozkłada tę normę na czynniki pierwsze, przedstawiając, na czym dokładnie polega, jak ją wdrożyć i jakie wynikają z tego korzyści.

Czym jest norma ISO 14001?

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania dotyczące efektywnego systemu zarządzania środowiskowego (EMS). Jest to ramowy dokument, który pomaga organizacjom w identyfikowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu ich wpływu na środowisko w zrównoważony sposób. Stanowi podstawę do tworzenia polityk środowiskowych, które wspierają ochronę środowiska i zapobiegają zanieczyszczeniom, jednocześnie zwiększając efektywność operacyjną.

Norma ISO 14001:2015 - najważniejsze zmiany

Aktualizacja normy ISO 14001 do wersji z 2015 roku wprowadziła kilka kluczowych zmian, w tym większy nacisk na zarządzanie ryzykiem środowiskowym, lepszą integrację z procesami biznesowymi oraz wymóg ciągłego doskonalenia efektywności systemu zarządzania środowiskowego. Jedną z najistotniejszych nowości jest wprowadzenie podejścia opartego na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), które umożliwia organizacjom ciągłe ulepszanie ich EMS oraz adaptację do zmieniających się warunków środowiskowych. Zmieniono również wymagania dotyczące zaangażowania kierownictwa, które teraz musi aktywniej uczestniczyć w zarządzaniu systemem środowiskowym, zapewniając jego większą spójność ze strategicznymi celami firmy.

Ponadto nowa wersja normy kładzie silniejszy akcent na potrzebę zrozumienia kontekstu organizacji, w tym oczekiwań stron zainteresowanych oraz zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mogą wpływać na system zarządzania środowiskowego. To wymaga od firm przeprowadzania dokładniejszej analizy ryzyka oraz określania szans, co z kolei ma na celu lepsze przygotowanie do reagowania na zmiany w otoczeniu i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi.

Dodatkowym elementem jest podkreślenie znaczenia efektywnego zarządzania zasobami, w tym bardziej zrównoważonego użytkowania i recyklingu, co przyczynia się do minimalizacji negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Norma ISO 14001:2015 zachęca również do większego zaangażowania pracowników i promowania świadomości środowiskowej na wszystkich poziomach organizacji, co jest kluczowe dla skutecznego wdrażania i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego.

Norma a certyfikat ISO 14001

Różnica między normą a certyfikatem ISO 14001 polega na tym, że norma dostarcza wytycznych do tworzenia systemu zarządzania środowiskowego, podczas gdy certyfikat ISO 14001 jest dowodem na to, że organizacja spełnia te wytyczne.

Norma ISO 14001 definiuje ramy, według których firmy mogą kształtować swoje działania w sposób zrównoważony i odpowiedzialny środowiskowo, koncentrując się na ciągłym zmniejszaniu negatywnego wpływu na ekosystem. Z kolei posiadanie certyfikatu ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego to formalne potwierdzenie, że przedsiębiorstwo z powodzeniem wdrożyło wszystkie procedury i praktyki zalecane przez tę normę.

Certyfikacja ISO 14001 – jak uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat ISO 14001, organizacja musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami normy, a następnie przejść pozytywnie audyt zewnętrzny przeprowadzony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Ten proces rozpoczyna się od dokładnej analizy obecnych praktyk i procedur firmy w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne. Następnie, na podstawie wytycznych normy ISO 14001:2015, organizacja opracowuje lub dostosowuje swoje procesy tak, aby były one zgodne z najlepszymi praktykami ekologicznymi, w tym efektywnym zarządzaniem odpadami, oszczędnością zasobów i minimalizacją zanieczyszczenia środowiska.

Kolejnym krokiem jest wewnętrzna ocena systemu zarządzania środowiskowego, która ma na celu identyfikację ewentualnych luk i niedoskonałości przed przystąpieniem do audytu zewnętrznego. Po wdrożeniu niezbędnych zmian i ulepszeń organizacja kontaktuje się z akredytowaną jednostką certyfikującą, która przeprowadza audyt zewnętrzny. Audytorzy oceniają, czy system zarządzania środowiskowego działa efektywnie i czy jest w stanie spełniać zobowiązania środowiskowe organizacji. Obejmuje to zarówno szczegółową ocenę dokumentacji, jak i praktycznych działań w miejscu pracy. Pomyślne przejście audytu zewnętrznego i wykazanie zgodności z normą ISO 14001:2015 prowadzi do uzyskania certyfikatu.

Wdrożenie ISO 14001

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 wymaga od organizacji zaangażowania w identyfikację aspektów środowiskowych swojej działalności i zarządzanie nimi w sposób systematyczny. Harmonogram wdrażania systemu ISO 14001 powinien obejmować etapy planowania, wdrożenia, monitorowania i ciągłego doskonalenia. Wszystkie te działania powinny być zaplanowane w czasie, aby zapewnić skuteczne wdrożenie systemu.

Dlaczego warto zdecydować się na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 14001?

Decyzja o wdrożeniu ISO 14001 niesie ze sobą wiele korzyści, w tym poprawę efektywności operacyjnej, zmniejszenie ryzyka środowiskowego oraz lepszą reputację firmy dzięki certyfikatowi ISO. To również potencjalne oszczędności kosztów – podobnie jak w przypadku normy ISO 9001. Posiadanie certyfikatu pozwala organizacji nie tylko podkreślić swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, ale również stanowi ważny element budowania zaufania wśród klientów, partnerów biznesowych oraz regulatorów. Certyfikacja ISO 14001 potwierdza więc zgodność z międzynarodowymi standardami w dziedzinie zarządzania środowiskowego, ale również podnosi prestiż firmy, otwierając drogę do nowych rynków i możliwości biznesowych.

Szkolenie ISO 14001

Szkolenia ISO 14001 mają na celu przygotowanie organizacji do wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. Z kolei kurs audytora wewnętrznego ISO 14001 przygotowuje uczestników do przeprowadzania audytów wewnętrznych, które są kluczowym elementem utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Program kursu ISO 14001:2015 oferuje szczegółowe omówienie normy, procesu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego i przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Kalkulator kosztów wdrożenia ISO

Oszacowanie kosztów wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest możliwe dzięki narzędziom takim jak Kalkulator ISO, które pomagają w planowaniu budżetu.

Wdrożenie ISO 14001:2015 to strategiczna decyzja, która może przynieść organizacji wiele korzyści środowiskowych, operacyjnych i biznesowych. Dzięki skorzystaniu z dostępnych w naszej ofercie szkoleń i narzędzi każda firma może efektywnie zaimplementować system zarządzania środowiskowego i uzyskać certyfikat ISO 14001, potwierdzający zgodność z międzynarodowymi standardami.

Gwarancjauzyskaniacertyfikatu...

Jesteśmy obecni na rynku ponad 20 lat. Nasz zespół stanowią doświadczeni praktycy posiadający niezbędną wiedzę do realizacji procesów wdrożeniowych i auditowych w każdej firmie. Dotychczas z naszych usług skorzystało blisko 1000 organizacji. Trzon kadry iso-sklep stanowią wdrożeniowcy z tytułami doktorskim w zakresie zarządzania jakością.


20+

Lat doświadczenia

1000

Wdrożeń

7

Oferowanych szkoleń

5

Osób w zespole